Alfa Umiarkowana Alfa Umiarkowana

Dla inwestorów oczekujących zysku przewyższającego znacznie poziom inflacji.

Alfa Dynamiczna Alfa Dynamiczna

Dla inwestorów oczekujących w średnim horyzoncie inwestycyjnym zysków wyższych niż to co oferuje im sektor bankowy.

Alfa Agresywna Alfa Agresywna

Dla oczekujących zysków porównywanych lub wyższych niż te osiągane przez indeksy giełdowe i akcje. Strategia kierowana do inwestora świadomego, rozumiejącego ryzyko jakie wiąże się z inwestycją w akcje.

Alfa Oblgacji Alfa Obligacji

Głównym celem Strategii jest osiągnięcie stabilnych stóp zwrotu, przewyższających stopę zwrotu z rocznych lokat bankowych, przy niskim poziomie ryzyka, w dwuletnim okresie trwania produktu.