Akcjonariat

Warszawa, 26 marca 2020 roku


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALFA DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2020 ROKU

Zarząd ALFA Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-605), pod adresem: ul. Dziennikarska 6/2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347181 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 28 kwietnia 2020 roku, o godzinie 1300, w Warszawie, w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Dziennikarska 6 lokal nr 2, 01-605 Warszawa, z poniższym
porządkiem obrad.

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W DNIU 28 KWIETNIA 2020 ROKU

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ekonomicznej zasadności prowadzenia działalności maklerskiej w warunkach nadchodzącego kryzysu gospodarczego przy założeniu braku zezwolenia KNF na rozszerzenie aktualnego przedmiotu działalności Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych celem umorzenia.
 7. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

I. Dotychczasowej treści § 19 p. 3) Statutu Spółki w brzmieniu:

 • 3) powołanie i odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

- proponuje się nadać brzmienie następujące:

 • 3) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

II. W § 20 dodaje się punkt 3) w brzmieniu:

 • 3) W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.

III. W § 25 dodaje się punkt 3a) w brzmieniu:

 • „3a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,”

IV. Dotychczasowej treści § 27 ust. 2. Statutu Spółki w brzmieniu:

 • „2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa.”

- proponuje się nadać brzmienie następujące:

 • „2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.”

V. Dotychczasowej treści § 29 Statutu Spółki w brzmieniu:

 • „Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie lub łącznie członka Zarządu i prokurenta.”

- proponuje się nadać brzmienie następujące:

 • „Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest działanie dowolnego z członków Zarządu albo prokurenta.”