Alfa Dom Maklerski

ALFA Dom Maklerski S.A. świadczy usługi zarządzania aktywami na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z DNIA 7 grudnia 2010 roku. Środki klientów SĄ inwestowane na polskim i zagranicznym rynku kapitałowym, w szczególności w klasach aktywów, takich jak: instrumenty udziałowe, instrumenty dłużne, towary (commodities).

Oferta ALFA Domu Maklerskiego S.A. skierowana jest zarówno do klientów detalicznych, jak i profesjonalnych.

Co składa się na skuteczną inwestycję?

Poza dopasowaniem do potrzeb klienta, skuteczna inwestycja powinna zakładać optymalizację dwóch podstawowych aspektów:

  • relację zysku do ryzyka
  • koszty

Relacja Zysku do Ryzyka

Miarą zysku do ryzyka jest podejście przez zarządzającego do doboru instrumentów finansowych w portfelu. Wybór powinien naturalnie umożliwić odpowiedni zysk, ale powinien też uwzględniać ryzyko danego instrumentu finansowego.

Miarą matematyczną, która obrazuje podejście zarządzającego jest odchylenie standardowe. Jest to informacja jak bardzo wykres zysków odchyla się od średniej wartości. Im mniejsza wartość tym skuteczniejszy dobór instrumentów przez zarządzającego.

 

Sztuką jest osiągnięcie zamierzonych stóp zwrotu przy jak najmniejszej ekspozycji na ryzyko związane z daną inwestycją.

Poziom ryzyka związany z usługą zarządzania portfelami przez ALFA Dom Maklerski różni się w zależności od przyjętej Strategii Inwestycyjnej. Strategia Agresywna cechuje się wysokim poziomem ryzyka z uwagi na znaczący, do 100%, udział w portfelu ryzykownych instrumentów finansowych.

 

Koszty

Koszty można podzielić na efektywne i nieefektywne. Koszty efektywne to takie, których wysokość jest zależna od tego jaki zysk zostanie osiągnięty, jak na przykład opłata za zarządzanie. Natomiast kosztami nieefektywnymi są między innymi opłaty związane z zakupem instrumentów finansowych np. obligacji lub akcji. Skuteczna inwestycja to taka, w której minimalizowane są koszty nieefektywne. Takim właśnie podejściem charakteryzują się inwestycje oferowane przez Alfa Dom Maklerski.

 

 

Inwestowanie z ramach Strategii Dynamicznej wiąże się z średnim ryzykiem inwestycyjnym. Wynika to z ograniczenia w ramach tej Strategii udziału w portfelu inwestycyjnym ryzykowanych instrumentów finansowych do 70%. Poziom ryzyka dla Strategii Umiarkowanej jest niski z uwagi na przyjęty w Strategii 40% udział w portfelu ryzykownych instrumentów finansowych.