Polityka Informacyjna

DM ALFA upowszechnia następujące informacje
w ujeciu jednostkowym:

 • Informacja do DM ALFA
 • Cele i zasady zarządzania ryzykiem w DM ALFA
 • Informacje dotyczące kapitałów nadzorowanych
 • Informacje dotyczące przestrzegania wymogów kapitałowych
 • Informacje dotyczące ryzyka kredytowego
 • Informacje dotyczące ryzyka kredytowego kontrahenta
 • Informacje dotyczące klas ekspozycji
 • Informacje dotyczące ryzyka operacyjnego

W zakresie informacji finansowej DM ALFA ujawnia:

 • roczne sprawozdanie finansowe
 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • zestawienie zmian w kapitale własnym
 • rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
 • opinię biegłego rewidenta

Strategie DM Alfa

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyk, strategie

Aby otworzyć pliki pdf należy posiadać darmowy program Adobe Acrobat Reader. Dostępny do pobrania poniżej.