Polityka Informacyjna

ALFA DM upowszechnia następujące informacje
w ujeciu jednostkowym:

 • Informacja o ALFA DM
 • Cele i zasady zarządzania ryzykiem w ALFA DM 
 • Informacje dotyczące kapitałów nadzorowanych
 • Informacje dotyczące przestrzegania wymogów kapitałowych
 • Informacje dotyczące ryzyka kredytowego
 • Informacje dotyczące ryzyka kredytowego kontrahenta
 • Informacje dotyczące klas ekspozycji
 • Informacje dotyczące ryzyka operacyjnego

W zakresie informacji finansowej ALFA DM ujawnia:

 • roczne sprawozdanie finansowe
 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • zestawienie zmian w kapitale własnym
 • rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
 • opinię biegłego rewidenta

Regulaminy

 • Regulamin organizacyjny ALFA DM
 • Regulamin zarządzania portfelami dla klientów detalicznych
 • Regulamin zarządzania portfelami przez ALFA DM dla klientów profesjonalnych
 • Zasady wyceny instrumentów finansowych
 • Polityka nadzoru korporacyjnego
 • Zasady postępowania ze skargami w Domu Maklerskim Alfa Zarządzanie Aktywami S.A.
 • Opis instrumentów finansowych i ryzyka inwestycyjnego
 • Tabela opłat za świadczenie usług zarządzania portfelem
 • Polityka informacyjna ALFA DM

Dokumenty dostępne na żądanie

Dyrektywy MIFID

 • Informacja o ALFA DM
 • Regulamin zarządzania konfliktami interesów
 • Polityka postępowania w relacjach z Klientami
 • Załącznik Nr 1 Do Polityki Klasyfikacji Klientów
 • Załącznik Nr 2 Do Polityki Klasyfikacji Klientów
 • Załącznik Nr 3 Do Polityki Klasyfikacji Klientów
 • Załącznik Nr 4 Do Polityki Klasyfikacji Klientów

Dokumenty dostępne na żądanie

Kwestie finansowe

Strategie Alfa DM

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyk, strategie

Aby otworzyć pliki pdf należy posiadać darmowy program Adobe Acrobat Reader. Dostępny do pobrania poniżej.