Polityka Informacyjna

DM ALFA upowszechnia następujące informacje
w ujeciu jednostkowym:

 • Informacja o DM ALFA
 • Cele i zasady zarządzania ryzykiem w DM ALFA
 • Informacje dotyczące kapitałów nadzorowanych
 • Informacje dotyczące przestrzegania wymogów kapitałowych
 • Informacje dotyczące ryzyka kredytowego
 • Informacje dotyczące ryzyka kredytowego kontrahenta
 • Informacje dotyczące klas ekspozycji
 • Informacje dotyczące ryzyka operacyjnego

W zakresie informacji finansowej DM ALFA ujawnia:

 • roczne sprawozdanie finansowe
 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • zestawienie zmian w kapitale własnym
 • rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
 • opinię biegłego rewidenta

Regulaminy

 • Regulamin organizacyjny DM ALFA
 • Regulamin zarządzania portfelami dla klientów detalicznych
 • Regulamin zarządzania portfelami przez DM ALFA dla klientów profesjonalnych
 • Zasady wyceny instrumentów finansowych
 • Polityka nadzoru korporacyjnego
 • Zasady postępowania ze skargami w Domu Maklerskim Alfa Zarządzanie Aktywami S.A.
 • Opis instrumentów finansowych i ryzyka inwestycyjnego
 • Tabela opłat za świadczenie usług zarządzania portfelem
 • Polityka informacyjna DM ALFA<

Dokumenty dostępne na żądanie

Dyrektywy MIFID

 • Informacja o DM ALFA
 • Regulamin zarządzania konfliktami interesów
 • Polityka postępowania w relacjach z Klientami
 • Załącznik Nr 1 Do Polityki Klasyfikacji Klientów
 • Załącznik Nr 2 Do Polityki Klasyfikacji Klientów
 • Załącznik Nr 3 Do Polityki Klasyfikacji Klientów
 • Załącznik Nr 4 Do Polityki Klasyfikacji Klientów

Dokumenty dostępne na żądanie

Kwestie finansowe

 • Sprawozdanie Finansowe DM Alfa za rok 2016
 • Sprawozdanie Finansowe DM Alfa za rok 2015
 • Sprawozdanie Finansowe DM Alfa za rok 2014
 • Sprawozdanie Finansowe DM Alfa za rok 2013
 • Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową DM ALFA oraz inne informacje podlegające obowiązkowi upowszechniania za okres 1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013 roku
 • Sprawozdanie Finansowe DM ALFA za rok 2012
 • Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową DM ALFA oraz inne informacje podlegające obowiązkowi upowszechniania za okres 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012 roku
 • Sprawozdanie Finansowe DM ALFA za rok 2011
 • Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową DM ALFA według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.
 • Sprawozdanie Finansowe DM ALFA za rok 2010
 • Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej DM ALFA według stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

Dokumenty dostępne na żądanie

Strategie DM Alfa

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyk, strategie

Aby otworzyć pliki pdf należy posiadać darmowy program Adobe Acrobat Reader. Dostępny do pobrania poniżej.