Portfel Alfa ETF 1

Jest jednym z dziesięciu portfeli tworzących całościowo Strategię Obniżania Ryzyka w czasie dostosowaną do okresu umowy, zawartej przez Klienta.

Opis strategii:

Alfa ETF 1 jest najbardziej agresywnym ze wszystkich Portfeli. Świadczy o tym największy udział instrumentów agresywnych w portfelu. Składki wpłacane przez Klienta w pierwszych latach trafiają właśnie do tego Portfela.

Okres inwestycji:

Portfel Alfa ETF 1 jest częścią Strategi Obniżania Ryzyka w czasie. W związku z tym kapitał będzie lokowany w ten portfel tylko przez pewien czas. W zależności od długości trwania programu jest to od 5 do 20 lat.

Ryzyko inwestycyjne:

Ryzyka z jakimi możesz mieć do czynienia w ramach tej inwestycji to:
1. ryzyko kursowe
2. ryzyko walutowe
3. ryzyko stopy procentowej
4. ryzyko płynności
5. ryzyko polityczne

Polityka inwestycyjna:

Aktywne zarządzanie

Aktywa portfela lokowane są w fundusze ETF dostępne w ofercie programu, który posiada Klient. Aby zapoznać się z pełną ofertą funduszy ETF kliknij w link poniżej.

fundusze ETF

Rodzaje transakcji:

Inwestycje w ramach Portfela dotyczą funduszy inwestycyjne dostępnych w ramach programu. DM Alfa dokonuje sprzedaży i zakupu jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych.

Benchmark:

Benchmark ETF 1 (nałożony przez zarządzającego DM Alfa): 60% WIG20 + 40% Treasure Bond Spot


Przyjmuję do wiadomości, że AEGON TU na Życie S.A. nie prowadzi doradztwa inwestycyjnego i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Ubezpieczających związane z inwestowaniem Składek w UFK. Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowych nie są depozytem bankowym. Inwestycje w UFK Portfelowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części bądź całości zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki UFK Portfelowych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu. Dodatkowo, Wartość Rachunku może się zmienić także w związku ze zmianą kursów walut. Oznacza to, że Wartość Rachunku może być niższa od sumy tej części Składek, która została przekazana do UFK Portfelowych. Ponadto, potencjalne korzyści z inwestowania w UFK Portfelowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i regulaminów UFK Portfelowych.