Portfel - UFK Alfa Regularna 1 (R1)

Portfel UFK Alfa R1 jest to jeden z trzech Portfeli dla składek miesięcznych, które całościowo składają się w Strategię Obniżania Ryzyka w czasie.

Opis strategii:

Strategia Portfela UFK Alfa R1 jest najbardziej agresywną. Wszystkie składki wpłacane miesięcznie przez większość trwania programu są inwestowane w ramach Portfela UFK Alfa R1. Pod koniec każdego roku polisowego środki z całego roku, zgromadzone w Portfelu UFK Alfa R1 są transferowane do Portfela UFK Alfa K. Wszystkie zmiany odbywają się w ramach Strategii Obniżania Ryzyka w czasie.

Okres inwestycji:

W ramach Portfela UFK R1 inwestowane są tylko i wyłącznie składki miesięczne. Są one inwestowane w ramach tego Portfela przez cały okres trwania programu z wyłączeniem dwóch ostatnich lat polisowych.

Ryzyko inwestycyjne:

Ryzyka z jakimi możesz mieć do czynienia w ramach tej inwestycji to:
1. ryzyko kursowe
2. ryzyko walutowe
3. ryzyko stopy procentowej
4. ryzyko płynności
5. ryzyko polityczne

Polityka inwestycyjna:

Aktywne zarządzanie

Aktywa portfela lokowane są w fundusze inwestycyjne dostępne w ofercie programu, który posiada Klient. Aby zapoznać się z pełną ofertą funduszy inwestycyjnych kliknij w link poniżej

Oferta funduszy inwestycyjnych

Rodzaje transakcji:

Inwestycje w ramach Portfela dotyczą funduszy inwestycyjne dostępnych w ramach programu. DM Alfa dokonuje sprzedaży i zakupu jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych.

Benchmark:

Benchmark (ustalony przez Towarzystwo): rynek pieniężny Benchmark (nałożony przez zarządzającego DM Alfa): 75% WIG20 + 25% Treasury Bond Spot


Przyjmuję do wiadomości, że AEGON TU na Życie S.A. nie prowadzi doradztwa inwestycyjnego i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Ubezpieczających związane z inwestowaniem Składek w UFK. Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowych nie są depozytem bankowym. Inwestycje w UFK Portfelowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części bądź całości zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki UFK Portfelowych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu. Dodatkowo, Wartość Rachunku może się zmienić także w związku ze zmianą kursów walut. Oznacza to, że Wartość Rachunku może być niższa od sumy tej części Składek, która została przekazana do UFK Portfelowych. Ponadto, potencjalne korzyści z inwestowania w UFK Portfelowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i regulaminów UFK Portfelowych.