Portfel - UKF Alfa Kapitałowa

Rodzaj Funduszy Inwestycyjnych UKF
Alfa-K1
UKF
Alfa-K2
UKF
Alfa-K3
UKF
Alfa-K4
UKF
Alfa-K5
UKF
Alfa-K6
UKF
Alfa-K7
UKF
Alfa-K8
UKF
Alfa-K9
UKF
Alfa-K10
Fundusze akcji polskich 20%-100% 20%-100% 20% - 90% 20% - 90% 10% - 80% 10% - 70% 10% - 60% 0% - 50% 0% - 40% 0% - 30%
Fundusze polskich instrumentów dłużnych 0% - 60% 0% - 66% 0% - 70% 10% - 75% 10% - 80% 20% - 85% 25% - 90% 30% - 95% 40% - 100% 50% - 10%
Inne fundusze denominowane w złoto 0% - 100% 0% - 90% 0% - 80% 0% - 70% 0% - 60% 0% - 50% 0% - 40% 0% - 30% 0% - 25% 0% - 20%
Fundusze akcji denominowane w walutach obcych 0% - 80% 0% - 75% 0% - 70% 0% - 65% 0% - 60% 0% - 55% 0% - 50% 0% - 40% 0% - 30% 0% - 20%
Fundusze instrumentów w walutach obcych 0% - 60% 0% - 60% 0% - 55% 0% - 55% 0% - 55% 0% - 50% 0% - 45% 0% - 45% 0% - 40% 0% - 40%
Inne fundusze denominowane w walutach obcych 0% - 80% 0% - 75% 0% - 70% 0% - 65% 0% - 65% 0% - 55% 0% - 50% 0% - 40% 0% - 30% 0% - 20%

Opis strategii:

Na 10 lat przed zakończeniem programu kapitał inwestowany jest w ramach Portfela UKF Alfa K1. Stamtąd transferowany jest do Portfela UKF Alfa K2 aby w następnych latach przenoszony był do kolejnych Portfeli. Transfery realizowane są w ramach Strategii Obniżania Ryzyka w czasie.

Ryzyko inwestycyjne:

Ryzyka z jakimi możesz mieć do czynienia w ramach tej inwestycji to:

1. ryzyko kursowe

2. ryzyko walutowe

3. ryzyko stopy procentowej

4. ryzyko płynności

5. ryzyko polityczne

Polityka inwestycyjna:

Aktywne zarządzanie

Aktywa portfela lokowane są w fundusze inwestycyjne dostępne w ofercie programu, który posiada Klient. Aby zapoznać się z pełną ofertą funduszy inwestycyjnych kliknij w link poniżej.

Oferta funduszy inwestycyjnych

Rodzaje transakcji:

Inwestycje w ramach Portfela dotyczą funduszy inwestycyjnych dostępnych w ramach programu. DM Alfa dokonuje sprzedaży i zakupu jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych.

Benchmark:

Benchmark (ustalony przez AEGON): rynek pieniężny

Benchmark K1 (nałożony przez zarządzającego DM Alfa): 60% WIG20 + 40% Treasure Bond Spot

Benchmark K2 (nałożony przez zarządzającego DM Alfa): 60% WIG20 + 40% Treasure Bond Spot

Benchmark K3 (nałożony przez zarządzającego DM Alfa): 55% WIG20 + 45% Treasure Bond Spot

Benchmark K4 (nałożony przez zarządzającego DM Alfa): 55% WIG20 + 45% Treasure Bond Spot

Benchmark K5 (nałożony przez zarządzającego DM Alfa): 45% WIG20 + 55% Treasure Bond Spot

Benchmark K6 (nałożony przez zarządzającego DM Alfa): 40% WIG20 + 60% Treasure Bond Spot

Benchmark K7 (nałożony przez zarządzającego DM Alfa): 35% WIG20 + 65% Treasure Bond Spot

Benchmark K8 (nałożony przez zarządzającego DM Alfa): 25% WIG20 + 75% Treasure Bond Spot

Benchmark K9 (nałożony przez zarządzającego DM Alfa): 20% WIG20 + 80% Treasure Bond Spot

Benchmark K10 (nałożony przez zarządzającego DM Alfa): 15% WIG20 + 85% Treasure Bond Spot