Cel strategii:

Strategia przeznaczona jest dla Klientów spodziewających się dochodu zbliżonego do zysków osiąganych z inwestycji w akcje oraz akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne.

Sugerowany okres inwestycyjny:

5 lat

Ryzyko inwestycyjne:

Ryzykowna

Duży udział ryzykowanych aktywów w portfelu powoduje, że Strategia jest traktowana jako inwestycja o wysokim ryzyku.

Polityka inwestycyjna:

Aktywne zarządzanie

Strategia charakteryzuje się aktywnym zarządzaniem kapitału w ramach przyjętych limitów. Oznacza to, że udział instrumentów ryzykownych (ze wskaźnikiem SRRI na poziomie 5 oraz 6) stanowi co najmniej 80%. Całość dopełniana jest instrumentami o niskim ryzyku (ze wskaźnikiem SRRI na poziomie 1 oraz 2) oraz lokatami bankowymi. instrumenty udziałowe oraz certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa z ryzykiem, mierzonym wskaźnikiem SRRI, na poziomie 5 oraz 6. 80 – 100% środki pieniężne, lokaty bankowe, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych i korporacyjnych oraz obligacje korporacyjne z ryzykiem, mierzonym wskaźnikiem SRRI, na poziomie 1 oraz 2. do 20%

Strategia charakteryzuje się aktywnym zarządzaniem kapitału w ramach przyjętych limitów. Oznacza to, że udział instrumentów ryzykownych (ze wskaźnikiem SRRI na poziomie 5 oraz 6) stanowi co najmniej 80%. Całość dopełniana jest instrumentami o niskim ryzyku (ze wskaźnikiem SRRI na poziomie 1 oraz 2) oraz lokatami bankowymi.
  • instrumenty udziałowe oraz certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa z ryzykiem, mierzonym wskaźnikiem SRRI, na poziomie 5 oraz 6.
    • 80 – 100%
  • środki pieniężne, lokaty bankowe, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych i korporacyjnych oraz obligacje korporacyjne z ryzykiem, mierzonym wskaźnikiem SRRI, na poziomie 1 oraz 2.
    • do 20%

Rodzaje transakcji:

Transakcje kupna i sprzedaży obligacji korporacyjnych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitowanych przez polskie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w tym jednostki uczestnictwa subfunduszy a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

Benchmark:

40% MSCI World Index + 40% WIG + 20% WIBID 1M.

MSCI World Index odzwierciedla zmiany notowań akcji dużych i średnich spółek z 23 krajów rynków rozwiniętych. Warszawski Indeks Giełdowy WIG został wybrany jako składowa benchmarku ze względu na fakt iż stanowi on najbardziej rzeczywiste odzwierciedlenie polskiej gospodarki. Warsaw Interbank Offer Bid Rate - roczna stopa procentowa, jaką banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Ułożony w ten sposób benchmark wymaga od zarządzającego uwzględnienia niskiego ryzyka oraz wysokiej efektywności podczas lokowania kapitału w agresywne instrumenty.