Cel strategii:

Strategia przeznaczona jest dla Klientów spodziewających się dochodu zbliżonego do zysków osiąganych z inwestycji w akcje oraz akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne.

Sugerowany okres inwestycyjny:

5 lat

Ze względu na konstrukcję strategii jest ona kierowana do inwestorów lokujących swój kapitał na okres minimum 5 lat.

Ryzyko inwestycyjne:

Ryzykowna

Duży udział ryzykowanych aktywów w portfelu powoduje, że Strategia jest traktowana jako inwestycja o wysokim ryzyku.

Polityka inwestycyjna:

Strategia charakteryzuje się aktywnym zarządzaniem kapitału w ramach przyjętych limitów. Oznacza to, że udział instrumentów ryzykownych (ze wskaźnikiem SRRI na poziomie 3, 4, 5 oraz 6) stanowi co najmniej 80%. Całość dopełniana jest instrumentami o niskim ryzyku (ze wskaźnikiem SRRI na poziomie 1 oraz 2) oraz lokatami bankowymi.
  • instrumenty udziałowe oraz certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa z ryzykiem, mierzonym wskaźnikiem SRRI, na poziomie 3, 4, 5 oraz 6.
    • 80 – 100%
  • środki pieniężne, lokaty bankowe, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych i korporacyjnych oraz obligacje korporacyjne z ryzykiem, mierzonym wskaźnikiem SRRI, na poziomie 1 oraz 2.
    • do 20%

Rodzaje transakcji:

transakcje kupna i sprzedaży obligacji korporacyjnych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitowanych przez polskie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w tym jednostki uczestnictwa subfunduszy a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

Benchmark:

60% WIG + 20% Treasury BondSpot Poland + 20% WIBID 1M

Warszawski Indeks Giełdowy WIG został wybrany jako składowa benchmarku ze względu na fakt iż stanowi on najbardziej rzeczywiste odzwierciedlenie polskiej gospodarki. TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. Warsaw Interbank Offer Bid Rate - roczna stopa procentowa, jaką banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Ułożony w ten sposób benchmark wymaga od zarządzającego uwzględnienia niskiego ryzyka oraz wysokiej efektywności podczas lokowania kapitału w agresywne instrumenty.