Cel strategii:

Strategia przeznaczona dla Klientów gotowych zainwestować swoje środki w fundusze o niskim ryzyko w celu osiągnięcia stóp zwrotu zbliżonej do inflacji i gotowych jednocześnie podjąć ryzyko związane z takimi inwestycjami.

Sugerowany okres inwestycyjny:

6 miesięcy

Ze względu na konstrukcję strategii jest ona kierowana do inwestorów lokujących swój kapitał na okres minimum 6 miesięcy.

Ryzyko inwestycyjne:

Niskie

Ze względu na duży udział instrumentów bezpiecznych w portfelu ryzyko inwestycyjne Strategii zostało sklasyfikowane jako niskie.

Polityka inwestycyjna:

Aktywne zarządzanie

Strategia charakteryzuje się aktywnym zarządzaniem kapitału w ramach przyjętych limitów. Oznacza to, że udział instrumentów ze wskaźnikiem SRRI na poziomie 1 stanowi co najmniej 80%. Całość dopełniana jest lokatami bankowymi.
  • Instrumenty finansowe o niskim poziomie ryzyka mierzonym wskaźnikiem SRRI na poziomie 1:
    • 80-100%
  • Środki pieniężne, lokaty bankowe:
    • Do 20%

Rodzaje transakcji:

Transakcje kupna i sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych emitowanych przez polskie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w tym jednostki uczestnictwa subfunduszy a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

Benchmark:

WIBID 1M

Warsaw Interbank Offer Bid Rate - roczna stopa procentowa, jaką banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Ustalony w ten sposób benchmark wymaga od zarządzającego uwzględnienia niskiego ryzyka.