Cel strategii:

Cel inwestycji ustalany jest bezpośrednio z Klientem. Strategie mogą mieć zarówno charakter ogólne, jak długoterminowy wzrost wartości kapitału czy ochrona przed inflacją, jak również mocno spersonalizowany – np. studia dzieci w perspektywie 5 lat czy strategia spadającego ryzyka w czasie.

Sugerowany okres inwestycyjny:

Okres inwestycji ustalany jest indywidualnie z klientem

Ryzyko inwestycyjne:

Uzależnione jest od przyjętej strategii i limitów inwestycyjnych

Polityka inwestycyjna:

Ustalana indywidualnie z Klientem.


Rodzaje transakcji:

Transakcje kupna i sprzedaży obligacji korporacyjnych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitowanych przez polskie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w tym jednostki uczestnictwa subfunduszy a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

Benchmark:

Ustalany indywidualnie z klientem.