Cel strategii:

Strategia przeznaczona jest dla Klientów gotowych zainwestować część swoich środków w fundusze o średnim ryzyko w celu osiągnięcia wyższych stóp zwrotu i gotowych jednocześnie podjąć ryzyko związane z takimi inwestycjami.

Sugerowany okres inwestycyjny:

3 lata

Ze względu na konstrukcję strategii jest ona kierowana do inwestorów lokujących swój kapitał na okres minimum 6 miesięcy.

Ryzyko inwestycyjne:

Średnie

Portfel składa się gównie z instrumentów dłużnych, co oznacza inwestycję o średnim ryzyku.

Polityka inwestycyjna:

Aktywne zarządzanie

Strategia charakteryzuje się aktywnym zarządzaniem kapitału w ramach przyjętych limitów. Oznacza to, że udział instrumentów ryzykownych (ze wskaźnikiem SRRI na poziomie 3 oraz 4) stanowi co najmniej 80%. Całość dopełniana jest instrumentami o niskim ryzyku (ze wskaźnikiem SRRI na poziomie 1 i 2) oraz lokatami bankowymi. certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa oraz obligacje korporacyjne z ryzykiem, mierzonym wskaźnikiem SRRI, na poziomie 3 oraz 4. 80 – 100% środki pieniężne, lokaty bankowe, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych i korporacyjnych oraz obligacje korporacyjne z ryzykiem, mierzonym wskaźnikiem SRRI, na poziomie 1 oraz 2. do 20%

Strategia charakteryzuje się aktywnym zarządzaniem kapitału w ramach przyjętych limitów. Oznacza to, że udział instrumentów ryzykownych (ze wskaźnikiem SRRI na poziomie 3 oraz 4) stanowi co najmniej 80%. Całość dopełniana jest instrumentami o niskim ryzyku (ze wskaźnikiem SRRI na poziomie 1 i 2) oraz lokatami bankowymi.
  • certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa oraz obligacje korporacyjne z ryzykiem, mierzonym wskaźnikiem SRRI, na poziomie 3 oraz 4.
    • 80 – 100%
  • środki pieniężne, lokaty bankowe, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych i korporacyjnych oraz obligacje korporacyjne z ryzykiem, mierzonym wskaźnikiem SRRI, na poziomie 1 oraz 2.
    • do 20%

Rodzaje transakcji:

Transakcje kupna i sprzedaży obligacji korporacyjnych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitowanych przez polskie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w tym jednostki uczestnictwa subfunduszy a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

Benchmark:

30% JPMorgan Government Bond Index Global + 30% JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified + 20% Treasury BondSpot Poland + 20% WIBID 1M.

JPMorgan Government Bond Index Global jest indeksem odzwierciedlającym szeroki zakres globalnych obligacji rządowych, JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified to ważony kapitalizacją rynkową indeks obligacji rządowych i pozarządowych z krajów rozwijających się TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. Warsaw Interbank Offer Bid Rate - roczna stopa procentowa, jaką banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Ułożony w ten sposób benchmark wymaga od zarządzającego uwzględnienia niskiego ryzyka oraz wysokiej efektywności podczas lokowania kapitału w agresywne instrumenty.