Cel strategii:

Strategia przeznaczona dla Klientów gotowych zainwestować część swoich środków w fundusze o podwyższonym ryzyko w celu osiągnięcia wyższych stóp zwrotu i gotowych jednocześnie podjąć ryzyko związane z takimi inwestycjami.

Sugerowany okres inwestycyjny:

4 lata

ze względu na konstrukcję strategii jest ona kierowana do inwestorów lokujących swój kapitał na okres minimum 4 lat.

Ryzyko inwestycyjne:

Ryzykowna

Duży udział w portfelu aktywów o podwyższonym ryzyku powoduje, że Strategia jest traktowana jako inwestycja ryzykowna.

Polityka inwestycyjna:

Aktywne zarządzanie

Strategia charakteryzuje się aktywnym zarządzaniem kapitału w ramach przyjętych limitów. Oznacza to, że udział instrumentów ryzykownych (ze wskaźnikiem SRRI na poziomie 4 oraz 5) stanowi co najmniej 80%. Całość dopełniana jest instrumentami o niskim ryzyku (ze wskaźnikiem SRRI na poziomie 1 oraz 2) oraz lokatami bankowymi.
  • certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa oraz obligacje korporacyjne z ryzykiem, mierzonym wskaźnikiem SRRI, na poziomie 4 oraz 5.
    • 80 – 100%
  • środki pieniężne, lokaty bankowe, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych i korporacyjnych oraz obligacje korporacyjne z ryzykiem, mierzonym wskaźnikiem SRRI, na poziomie 1 oraz 2.
    • do 20%

Rodzaje transakcji:

transakcje kupna i sprzedaży obligacji korporacyjnych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitowanych przez polskie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w tym jednostki uczestnictwa subfunduszy a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

Benchmark:

40% MSCI World Index + 40% JPMorgan Government Bond Index Global + 20% Treasury BondSpot Poland + 20% WIBID 1M.

MSCI World Index odzwierciedla zmiany notowań akcji dużych i średnich spółek z 23 krajów rynków rozwiniętych. JPMorgan Government Bond Index Global jest indeksem odzwierciedlającym szeroki zakres globalnych obligacji rządowych. Warsaw Interbank Offer Bid Rate - roczna stopa procentowa, jaką banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Ułożony w ten sposób benchmark wymaga od zarządzającego uwzględnienia niskiego ryzyka oraz wysokiej efektywności podczas lokowania kapitału w agresywne instrumenty.