Cel strategii:

Strategia przeznaczona jest dla Klientów gotowych zainwestować część swoich środków w fundusze o umiarkowanym ryzyku w celu osiągnięcia stóp zwrotu nieznacznie powyżej inflacji i gotowych jednocześnie podjąć ryzyko związane z takimi inwestycjami.

Sugerowany okres inwestycyjny:

12 miesięcy

Ze względu na konstrukcję strategii jest ona kierowana do inwestorów lokujących swój kapitał na okres minimum 12 miesięcy.

Ryzyko inwestycyjne:

Umiarkowane

Duży udział w portfelu aktywów o umiarkowanym ryzyku powoduje, że Strategia jest traktowana jako inwestycja o umiarkowanym ryzyku.

Polityka inwestycyjna:

Aktywne zarządzanie

Strategia charakteryzuje się aktywnym zarządzaniem kapitału w ramach przyjętych limitów. Oznacza to, że udział instrumentów ryzykownych (ze wskaźnikiem SRRI na poziomie 2 oraz 3) stanowi co najmniej 80%. Całość dopełniana jest instrumentami o niskim ryzyku (ze wskaźnikiem SRRI na poziomie 1 oraz 2) oraz lokatami bankowymi.
  • certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa oraz obligacje korporacyjne z ryzykiem, mierzonym wskaźnikiem SRRI, na poziomie 2 oraz 3:
    • 80 – 100%
  • środki pieniężne, lokaty bankowe, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych i korporacyjnych oraz obligacje korporacyjne z ryzykiem, mierzonym wskaźnikiem SRRI, na poziomie 1:
    • do 20%

Rodzaje transakcji:

Transakcje kupna i sprzedaży obligacji korporacyjnych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitowanych przez polskie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w tym jednostki uczestnictwa subfunduszy a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

Benchmark:

80% Treasury BondSpot Poland + 20% WIBID 1M

TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. Warsaw Interbank Offer Bid Rate - roczna stopa procentowa, jaką banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Ułożony w ten sposób benchmark wymaga od zarządzającego uwzględnienia niskiego ryzyka oraz wysokiej efektywności podczas lokowania kapitału w agresywne instrumenty.