Cel strategii:

Strategia przeznaczona jest dla Klientów spodziewających się dochodu zbliżonego do zysków osiąganych poprzez bezpośrednie inwestycje w akcje oraz akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne. Celem Strategii jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału, poprzez lokowanie środków w instrumenty ryzykowne, głównie na rynku akcji.

Sugerowany okres inwestycyjny:

5 lat

Ze względu na konstrukcję strategii jest ona kierowana do inwestorów lokujących swój kapitał na okres minimum 5 lat.

Ryzyko inwestycyjne:

Ryzykowna

Duży udział akcji w portfelu powoduje, że Strategia jest traktowana jako inwestycja o wysokim ryzyku.

Polityka inwestycyjna:

Aktywne zarządzanie

Strategia charakteryzuje się aktywnym zarządzaniem kapitału. Oznacza to, że udział instrumentów ryzykownych nie jest ograniczony i może zawierać do 100%. Pozycje walutowe (w ramach instrumentów ryzykownych) nie przekraczają 50%. Całość dopełniana jest instrumentami bezpiecznymi (do 100%).


Rodzaje transakcji:

  • Transakcje kupna i sprzedaży akcji, obligacji, jednostek uczestnictwa ETF, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
  • Transakcje sprzedaży (otwarcia krótkiej pozycji) dla instrumentów  zabezpieczających, w szczególności kontrakty terminowe na indeksy giełdowe.
  • Inne transakcje na instrumentach pochodnych zabezpieczające ryzyko inwestycyjne portfela.

Benchmark:

50% WIG + 25% TBSP + 25% WIBID O/N

Warszawski Indeks Giełdowy WIG został wybrany jako składowa benchamrku ze względu na fakt iż stanowi on najbardziej rzeczywiste odzwierciedlenie polskiej gospodarki. WIBID O/N jest to roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Stopa WIBID O/N, czyli WIBID overnight funkcjonuje w odniesieniu do transakcji jedniodniowych. TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. Ułożony w ten sposób benchmark wymaga od zarządzającego uwzględnienie niskiego ryzyka oraz wysokiej efektywności podczas lokowania kapitału w agresywne instrumenty.