Cel strategii:

Jest to strategia przeznaczona dla osób gotowych zainwestować część swoich środków na rynku akcji w celu osiągnięcia wyższych stóp zwrotu i gotowych jednocześnie podjąć ryzyko związane z takimi inwestycjami. Strategia umożliwia uzyskania wyższych zysków, ale jednocześnie daje poczucie bezpieczeństwa w postaci mniej ryzykownych aktywów.

Sugerowany okres inwestycyjny:

3 lata

Ze względu na konstrukcję strategii jest ona kierowana do inwestorów lokujących swój kapitał na okres minimum 3 lata.

Ryzyko inwestycyjne:

Średnie

Strategia z racji składu portfela jest zaliczana do kategorii zrównoważonych. Ryzyko inwestycyjne klasyfikowane jest jako średnie.

Polityka inwestycyjna:

Aktywne zarządzanie

Strategia charakteryzuje się aktywnym zarządzaniem kapitału. Oznacza to, że udział instrumentów ryzykownych ograniczony jest do maksymalnie 70%. Pozycje walutowe (w ramach instrumentów ryzykownych) nie przekraczają 35%. Całość dopełniana jest instrumentami bezpiecznymi (do 100%).


Rodzaje transakcji:

  • Transakcje kupna i sprzedaży akcji, obligacji, jednostek uczestnictwa ETF, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
  • Transakcje sprzedaży (otwarcia krótkiej pozycji) dla instrumentó w zabezpieczających, w szczególności kontrakty terminowe na indeksy giełdowe.
  • Inne transakcje na instrumentach pochodnych zabezpieczające ryzyko inwestycyjne portfela.

Benchmark:

35% WIG + 32,5% TBSP + 32,5% WIBID O/N

Warszawski Indeks Giełdowy WIG został wybrany jako składowa benchamrku ze względu na fakt iż stanowi on najbardziej rzeczywiste odzwierciedlenie polskiej gospodarki. WIBID O/N jest to roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Stopa WIBID O/N, czyli WIBID overnight funkcjonuje w odniesieniu do transakcji jedniodniowych. TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. Ułożony w ten sposób benchmark wymaga od zarządzającego uwzględnienie niskiego ryzyka oraz wysokiej efektywności podczas lokowania kapitału w agresywne instrumenty.