Strategia Alfa dynamiczna

Wyniki:

Alfa dynamiczna

OKRES: 1m 3m rok YTD ITD

Przestawione dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

OD 1.01.2013 CAŁKOWITA
STOPA ZWROTU
ZMIANA
DZIENNA
STOPA ZWROTU
ZA 12 MIESIĘCY
ODCHYLENIE
STANDARDOWE
WSPÓŁCZYNNIK
ZMIENNOŚCI
WARTOŚĆ NA DZIEŃ (14.01.2013)
Alfa dynamiczna -- -- -- -- -- --
Benchmark -- -- -- -- -- --
Wig -- -- -- -- -- --
Wig20 -- -- -- -- -- --
Bond Spot (TBSP) -- -- -- -- -- --
Wibid -- -- -- -- -- --

Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być on w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna ani jako inna podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Skorzystanie z niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje, a Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem najlepszej wiedzy i opinii autorów na dzień publikacji i mogą ulegać zmianie bez zapowiedzi. W takim przypadku Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. nie ma obowiązku aktualizacji tego materiału. Organem nadzoru nad Domem Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami jest KNF. DOM MAKLERSKI ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, tel. +48 22 256 39 90, fax. +48 22 256 39 91, sekretariat@dmalfa.pl, www.dmalfa.pl Kapitał zakładowy: 3 200 000 zł (opłacony w całości).