Cel strategii:

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości kapitału przy umiarkowanym poziomie ryzyka. Strategia jest przede wszystkim przeznaczona dla środków o średnim horyzoncie inwestycyjnym. Celem strategii jest wypracowanie stóp zwrotu znacznie przekraczających poziom inflacji.

Sugerowany okres inwestycyjny:

12 miesięcy

Ze względu na konstrukcję strategii jest ona kierowana do inwestorów lokujących swój kapitał na okres minimum 12 miesięcy.

Ryzyko inwestycyjne:

Niskie

Ze względu na duży udział instrumentów bezpiecznych w portfelu ryzyko inwestycyjne Strategii zostało sklasyfikowane jako niskie.

Polityka inwestycyjna:

Aktywne zarządzanie

Strategia charakteryzuje się aktywnym zarządzaniem kapitału. Oznacza to, że udział instrumentów ryzykownych ograniczony jest do maksymalnie 40%. Pozycje walutowe (w ramach instrumentów ryzykownych) nie przekraczają 20%. Całość dopełniana jest instrumentami bezpiecznymi (do 100%).


Rodzaje transakcji:

  • Transakcje kupna i sprzedaży akcji, obligacji, jednostek uczestnictwa ETF, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
  • Transakcje sprzedaży (otwarcia krótkiej pozycji) dla instrumentów zabezpieczających, w szczególności kontrakty terminowe na indeksy giełdowe.
  • Inne transakcje na instrumentach pochodnych zabezpieczające ryzyko inwestycyjne portfela.

Benchmark:

20% WIG + 40% TBSP + 40% WIBID O/N

Warszawski Indeks Giełdowy WIG został wybrany jako składowa benchamrku ze względu na fakt iż stanowi on najbardziej rzeczywiste odzwierciedlenie polskiej gospodarki. WIBID O/N jest to roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Stopa WIBID O/N, czyli WIBID overnight funkcjonuje w odniesieniu do transakcji jedniodniowych. TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. Ułożony w ten sposób benchmark wymaga od zarządzającego uwzględnienie niskiego ryzyka oraz wysokiej efektywności podczas lokowania kapitału w agresywne instrumenty.